ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์กันแดด

ครีมกันแดด  ผลิตภัณฑ์กันแดด นั้น ใช้สำหรับดูดซับ ครีมกันแดด  สะท้อน หรือกระจายแสงแดดเพื่อป้องกันอันตรายจากครีมกันแดด .

ครีมกันแดด
ครีมกันแดด  แสงแดดที่จะมาท าลายผิวเหมาะที่จะใช้ในทุกสถานที่ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องถือร่มหรือสวม
หมวก เนื่องจากว่าสถานที่บางแห่งเช่น สระว่ายน้ า ชายทะเล สนามม้า สนามกอล์ฟ การใช้
ครีมกันแดดจะสะดวกกว่าการถือร่มอย่างมาก
ชนิดของครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์กันแดดมีหลายชนิด ทั้งในรูปของครีม โลชั่น โลชั่นน้ านม
สเปรย์ แป้งแข็ง ลิปสติก ครีมถนอมผิว แท่งแข็ง (สติ๊ก) ส่วนผลิตภัณฑ์ Sun Tan คือผลิตภัณฑ์
ตากแดดแล้วสีผิวเข้มขึ้นโดยไม่เกิดอันตราย
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์กันแดดชนิดกันน้ ายังมีความจ าเป็นส าหรับคนไปเล่นน้ า เมื่อทา
ผลิตภัณฑ์ กันแดดแล้วลงเล่นน้ านานประมาณ 1 ชั่วโมง ประสิทธิภาพกันแดดควรเหลืออย่าง
น้อยร้อยละ 50 ผลิตภัณฑ์กันแดดชนิดกันน้ า จึงจ าเป็นส าหรับเมืองไทยซึ่งอากาศร้อนเหงื่อที่
ออกมาจะส่งผลให้ยากันแดดมีประสิทธิภาพการกันแดด (SPF) ต่ าลง
ได้มีการแบ่งชนิดของผลิตภัณฑ์กันแดดไว้ดังนี้
1.Physical sunscreen คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ทางกายภาพ ได้แก่ ไททาเนียมไดออกไซด์ครีมกันแดด 
(titanium dioxide) ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) กลุ่มนี้จะป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตชนิด เอ
(UVA) เป็นสารที่สะท้อนแสงและกันแสงออกจากผิวหนัง ยากันแดดกลุ่มนี้ป้องกันได้ทั้งยูวีเอ
(UVA) ยูวีบี(UVB) และอินฟาเรด แต่หลายท่านไม่นิยมทาแพราะทาแล้วเหนียวเหนอะหนะ
หน้าขาววอก และอาจมีเศษฝุ่น เม็ดทรายซึ่งสกปรกมาติดได้ง่าย
2.Chemical sunscreen คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ทางเคมี ซึ่งเมื่อทาแล้วจะไปรวมตัวกับ
ส่วนประกอบของผิวหนังชั้นนอกสุด ท าให้สามารถดูดซึมแสงไว้ในชั้นนี้ กลุ่มนี้มีหลายประเภท
บางชนิดป้องกันได้เฉพาะ UVB เช่น กลุ่ม PARA , PABA ester , cinnamates . salicylate
บางท่านอาจแพ้ PABA และอนุพันธ์ของมัน ก็ต้องเปลี่ยนเป็นยากันแดดที่ปราศจากสาร PABA
(PABA free sunscreen) บางชนิดป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB เช่น benzophenones ,
anthranilateเป็นต้นครีมกันแดด .

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *